← kaple Nejsvětější Trojice (Svítkov) kaple (Šimandlův Dvůr) →
3138 kaple Vzkříšení Ježíše Krista

Polozřícené (známka 455) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 164
Kód katastrálního území:
761095
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1871 - 3.9.1871 (vysvěcení)
Poloha:
SV od města na louce na Kravím vrchu

Nazývána též Ochranná kaple. - Zčásti zbořena; zůstalo pouze obvodové zdivo (cca 3 x 5 m) do výšky: vzadu cca 1,5 m, dopředu se snižuje (v levém předním rohu cca 0,8 m, v pravém předním rohu cca 1 m). Okolí kaple je zbaveno náletových dřevin. - Kaple měla poměrně nízkou sedlovou, vzadu zvalbenou střechu. Vchod v průčelí byl ukončen polokruhově. - Zajímavé okolnosti vzniku kaple jsou popsány v kronice města Svoboda nad Úpou z let 1837 - 1914, kde obecní písař Josef Finger junior vylíčil okolnosti kolem postavení kapličky počínaje rokem 1595. Od té doby byla podle poznámky nalezené v účetní knize majitelů městských polností z roku 1820 lokalita obhospodařována. Tenkrát šedesát majetných měšťanů zakoupilo společně od Schaffgotschkého hraběcího panství Maršov (rozuměn stav v roce 1820) tak zvaný „Kalchgut", dnešní Kraví vrch. Obnos nebyl uveden. (Na jiném místě kroniky je uvedeno jméno prodávajícího Šebestiána Kelcha i částka 650 tolarů). Kupující si pravděpodobně rovnoměrně rozdělili pole a neobdělávanou půdu sestávající z lesa a pastvin, dle tehdejších poměrů méněcennou, nechali ladem. Tu si potomci střídavě pronajímali zpravidla jako pastviny. Výnos z nájmů byl hrazen a zúčtováván do městské pozemkové pokladny až do roku 1848. Pozemková kniha se složkou původního výměru se v době válečných událostí v 17. a 18. století ztratila. Část plochy lesů a pastvin o rozloze 43 jiter a 516 čtverečných sáhů byla při Josefínském vyměřování nově spočítána jako celek na 77 jiter a 1586 čtverečných sáhů a označena parcelním číslem 529 (sic! - pravděpodobně jen špatně přečtené 574 stabilního katastru). V roce 1849 bylo 12. října celé zboží rozděleno geometrem Pormem z Pilníkova na jednotlivé podíly. Pozemkový účetní pan Franz Hübner z čp. 44 je pak rozlosoval mezi 60 dědičných měšťanů jako jejich soukromé vlastnictví po předcích. V jejich prospěch vyzněl i tři roky trvající soudní proces, vyvolaný zbytkem nemajetných občanů, kteří se tímto řešením cítili poškozeni. Už při vyměřování pastvin na Kravím vrchu byla se zřetelem na zdejší nepříznivé povětrnostní podmínky vyčleněna v místě zvaném „Kalchbusch" plocha 22 čtverečných sáhů na výstavbu ochranné kaple jako úkrytu při bouřkách a lijácích a zakreslena do katastrální mapy. Až do roku 1870 se však nenašlo dost finančních prostředků na její realizaci. Teprve v roce 1871 bylo postavení ochranné kaple iniciováno vdovou po kloboučníkovi Annou Fiedlerovou, majitelkou nemovitosti čp. 46 ve Svobodě nad Úpou, na její náklady s dobročinnými příspěvky dalších měšťanů. V neděli 3. září 1871 na svátek Anděla Strážce byla - květnatými větami kronikáře: „za slavné vlády Jeho Výsosti císaře Františka Josefa I. a Jeho Svatosti papeže Pia IX. naší velebností děkanem páterem Wenzelem Fuchsem při organizovaném procesí od místního kostela a za hojné účasti věřících, dokončená a obrazy vyzdobená kaplička slavnostně vysvěcena". Město reprezentovali: starosta Josef Finger čp. 69, radní Johann Thim čp. 109, radní August Tippelt čp. 22 a zastupitelé Anton Hübner čp. 5, Franz Stiller čp. 26, Johann Ettrich čp. 38, Franz Miksch čp. 48, učitel Josef Kahl čp. 53, Anton Gansel čp. 78, Johann Ettrich čp. 97, Josef Hübner čp. 111 a Anton Frenzl čp. 112. Stavbu řídil zmocněnec hlavní dárkyně Anny Fiedlerové, její bratr Ferdinand Finger z čp. 69. Právě po této rodině, k níž patřil i tehdejší starosta, se kapli dlouho říkalo Fingerova. Stavěli zednický mistr Anton Gansel čp. 78 a tesaři Wenzel Pfluger čp. 128 s Ignatzem Fingerem čp. 65. Zřizovací listina byla vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden byl uložen v kapli, jeden v městském archivu a jeden v pamětní knize svobodské farnosti. Ještě kolem roku 1965 měla kaple jen děravou střechu a chyběl trojúhelníkový štít v průčelí. - Poničena byla při pyrotechnických pokusech záměrně navedených místních pionýrů asi ve druhé polovině 60. let. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Dagmar a Miroslav Hedvičákovi ze Svobody nad Úpou).

Zdroj: Antonín Tichý, www.freiheit.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.6321842°N, 15.8220596°E

Komentáře

Žádné komentáře