Struktura webu je od ledna 2012 podstatně rozšířena.

Web mapuje všechny kostely, kaple, kapličky, zvonice, zvoničky a nově i kláštery, fary, hřbitovy, synagogy a další židovské památky v České republice, které byly zničeny, nebo se nacházejí v torzálním, polozříceném, či poškozeném stavu. Předmětem zájmu jsou i stavby, které se v takovém stavu nacházely, ale byly v poslední době opraveny či rekonstruovány. 

Výběr nejohroženějších kostelů a kaplí je možný samostatným odkazem úplně nahoře.

Vyhledávání památek a lokalit je možné jednak z menu v záhlaví stránky, jednak z mapy.

Hledání v menu

Vlastní vyhledávací menu umožňuje vyhledávat podle různých parametrů a jejich kombinací.

V prvním sloupci (vlevo) lze vybírat podle aktuálního stavu stavby: Zaniklé, Torzální, Polozřícené, Opravené a Novostavby. Položka Opravené obsahuje stavby zařazené původně mezi poškozené či zničené, jež byly obnoveny v posledních letech. Položka Novostavby soustřeďuje stavby v poslední době nově postavené na základech či na místě původní zaniklé stavby či torza (jde o kopie, přibližné repliky či novotvary).

Ve druhém sloupci lze zadat Lokalitu. Lokalitou jsou všechna města, městyse, vsi, vísky a vybrané drobné místní části (např. dvory, zříceniny hradů), přičemž jde jak o sídelní lokality nyní administrativně evidované, tak o neevidované. Web nově využívá místopisnou databázi CZ_RETRO.

Při nefulltextovém hledání je třeba zadat jméno hledané lokality, přičemž na diakritiku se nebere ohled (stejné výsledky vzniknou při zadání Úštěk i Ustek). Lze zadávat i starší či jinojazyčná (německá, polská) jména lokality (v tomto případě: Oušť, Úšť, Ouštěk, Auscha).

Při fulltextovém hledání platí obvyklé zásady pro tento způsob vyhledávání, přičemž výraz je hledán v kategoriích Lokalita, Část obce (osada), Katastrální území, Obec a Jiná jména. Pokud má jméno čtyři a více znaků, zobrazí se všechna (např. Dolní Dvůr, Dvůr Ferdinandov). Pokud má tři znaky a méně, zobrazí se pouze přesně shodná jména (při zadání slova Ves se zobrazí pouze Ves v regionu Frýdlant, nikoli Nové Vsi, Dolní Vsi a podobně. JE to dáno nastavením serveru.

Kromě nynějšího jména lokality lze zadávat i starší úřední jména, a to jak česká, tak německá či polská (v případě Zlatých Hor tedy Cukmantl i Zuckmantel). To umožňuje právě pole Jiná jména, kde jsou všechna podstatná odchylná jména uvedena.

Fulltextově lze vyhledávat i Obecné výrazy. Prohledávají se pole Název, Popis, Poloha a Poznámka.

Třetí sloupec slouží pro geografické vymezení (omezení) výběru. Při vyplnění pole Samosprávná obec (tedy obec v úředním slova smyslu) se vyhledají všechny stavby v dané obci (zahrnující často více jednotlivých vesnic, případně i měst). Výběr je vhodné upřesnit zadáním např. okresu, kraje, bývalého soudního okresu (podle stavu na počátku roku 1938) či historické země. Nově bylo přidáno i pole Region. Základem regionů jsou soudní okresy, jejichž vymezení však bylo modifikováno s ohledem na sídelní vývoj po roce 1949 (regionem je proto i Havířov či Neratovice), uplatnění srovnatelných mikroregionálních center (Choceň, Červený Kostelec, Týniště nad Orlicí), či historické vymezení před rokem 1850 (Ašsko, Chebsko).

Čtvrtý sloupec umožňuje výběr staveb podle materiálu, pátý sloupec podle základního stavebního druhu.

Poslední sloupec umožňuje specializované hledání:

Známka je kódové vyjádření stavu stavby (podrobněji než v 1. sloupci). Při vybrání konkrétní známky se 1. sloupec stane neaktivním.

Další možností je hledání podle Období devastace či Důvodu devastace. Devastací se rozumí jak poškození, polozřícení, tak zřícení, zboření či jiný zánik stavby. Obdobím devastace se rozumí doba, kdy došlo buď k zániku, nebo ke zřícení či částečnému zřícení stavby. Těžiště stránek je v období let 1945–1989 (a dále po roce 1990), ale postupně jsou doplňovány stavby zaniklé dříve.

Červeně označená pole dávají možnost hledat podle číselných identifikátorů:

Kód CZ – identifikátor lokality z databáze CZ_RETRO (viz níže).

ID_MV – identifikátor stavby v rámci tohoto webu.

Přehled Známek a jejich vztah k poli Stav

Novostavby

010 – moderní stavba na místě zaniklé stavby

090 – přibližná replika zaniklé stavby

095 – replika zaniklé stavby (podle fotografie aj.)

099 – přesná kopie zaniklé stavby (někdy s použitím části původního zdiva)

Opravené

100 – stavba v perfektním stavu

112 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře, interiér i omítky, ale potřebuje na cca 1/4 plochy obnovit nátěr

120 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře, interiér i omítky, ale potřebuje na cca 1/2 plochy obnovit nátěr

122 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře, interiér i omítky, ale potřebuje na cca 3/4 plochy obnovit nátěr

200 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře, interiér i omítky, ale potřebuje na celé ploše obnovit nátěr

223 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře a interiér, ale potřebuje na cca 1/4 plochy obnovit omítku

230 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře a interiér, ale potřebuje na cca 1/2 plochy obnovit omítku

Poškozené

233 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře a interiér, ale potřebuje na cca 3/4 plochy obnovit omítku

300 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře a interiér, ale potřebuje na celé ploše obnovit omítku

334 – stavba, která má v pořádku střechu, okna, dveře a interiér, ale má narušenou statiku

340 – stavba, která má v pořádku střechu, ale má zpustošený interiér a většinou i rozbitá okna a dveře

344 – stavba, která má v pořádku zdivo, ale má poškozenou střechu

Polozřícené

400 – stavba, která má v pořádku zdivo, ale zničenou střechu, či je zcela bez krovů a střechy

445 – stavba bez střechy a krovů, která má mírně narušené zdivo

450 – stavba bez střechy a krovů, která má středně narušené zdivo

455 – stavba bez střechy a krovů, která má silně narušené zdivo

Torzální

500 – stavba, z níž zbývá jen torzo obvodového zdiva

501 – novostavba; před obnovou existovaly zbytky zdiva, které mohly a nemusely být při obnově využity

Zaniklé

600 – stavba zcela zničená

601 – novostavba; před obnovou nezbývalo z původní stavby nic

Hledání v mapě

Hledat lze zadáním jména lokality v příslušném dialogovém okně. Výsledkem je seznam všech relevantních lokalit, doplněných údajem o regionu a typu lokality.

Vyhledávat lze i přímo v mapě (Google Maps).

Ty stavby, které již byly přesně lokalizovány (mají souřadnice), jsou vizualizovány konkrétní mapovou značkou, jejíž tvar udává typ a barva stav objektu.

Legenda mapových značek objektů

Legenda

V mapě jsou vizualizovány všechny sídelní lokality CZ_RETRO, v nichž se nacházejí sakrální stavby evidované těmito stránkami. Lokality, ve kterých již byly všechny objekty lokalizovány, mají značku žlutou. Lokality s dosud nelokalizovanými stavbami mají bílou značku. Značky místních částí jsou poněkud menší než značky historických osad.

Všechny značky staveb a lokalit jsou interaktivní – kliknutím na ně se zobrazí buď příslušná stavba (jde-li o bod stavby), nebo seznam všech staveb v dané lokalitě (jde-li o bod lokality).

Po vyhledání dané stavby je možno kliknout na její kód (ID_MV) vlevo nebo na ikonku na pravé straně. V obou případech je pak možno prohlédnout si náhledy obrázků. Popisky se zobrazují při najetí kursorem nad náhled. Kliknutím se zobrazí zvětšená fotografie s popiskou dole; pomocí kursorových šipek je možno prohlédnout si ve zvětšení postupně všechny fotografie daného objektu.

Registrovaní uživatelé

Registrovaní uživatelé mají navíc po kliknutí na příslušnou ikonku možnost vkládat komentáře a kliknutím na odkaz nad náhledy obrázků také přidávat obrázky k danému objektu (v libovolném grafickém formátu a rozlišení). Vložené komentáře a obrázky se bezprostředně po vložení objeví jako poslední příspěvky na úvodní stránce, při vyhledávání v databázi se začnou zobrazovat po schválení administrátorem.

Registrovaní uživatelé mají navíc po přihlášení možnost využít následujících funkcí:

Změny od poslední návštěvy – zobrazí se seznam všech objektů, u kterých došlo ke změně od poslední návštěvy daného uživatele (změnily se texty či obrázky).

Komentáře od poslední návštěvy – zobrazí se seznam všech komentářů, jež byly na webové stránky přidány od poslední návštěvy daného uživatele.

Přejít na fórum – umožňuje přímý vstup na diskusní fórum, přihlašovací údaje jsou shodné s údaji pro hlavní stránku a po prvním přihlášení dojde k jejich zapamatování prohlížečem.

Změnit heslo – slouží ke změně hesla registrovaného uživatele.

Přidat památku – nejdůležitější funkce, umožňující zadat informace o novém objektu, který ještě na stránkách chybí.

Přidání památky má tři základní kroky:

1. Výběr lokality: vybírá se z mapy. V mapě jsou zobrazeny body všech “historických osad” a lokalizovaných místních částí CZ_RETRO (viz podrobnosti níže). Na rozdíl od vyhledávacího režimu jsou zobrazeny (šedě) i ty lokality, v nichž dosud žádné evidované objekty nejsou. Jména lokalit se nad body lokalit zobrazují při najetí kursorem. Kliknutím na bod lokality se tento bod označí modrým terčem a do formuláře se vygenerují všechny potřebné lokalizační údaje z CZ_RETRO, včetně kódu CZ. Automaticky se vyplní rovněž kód (kódy) katastrálního území (kod_ku), který lze použít při Nahlížení do katastru nemovitostí.

Pokud v mapě hledaná lokalita (její bod) chybí, což může nastat u řady místních částí (samot), použije se nejbližší existující bod lokality.

2. Lokalizace objektu: na mapě v potřebném zvětšení se vyhledá přesná poloha dané stavby a kliknutím v tomto místě se vytvoří bod nového objektu a souřadnice WGS84 se automaticky vyplní.

Bod objektu lze rovněž vytvořit zadáním souřadnic systému S-JTSK nebo WGS84. Pokud zadáte souřadnice S-JTSK, automaticky se přepočítají i do WGS84. Pokud zadáte souřadnice WGS84, přepočet se neprovádí. Souřadnice WGS84 lze zadat buď v desetinné formě, nebo údaji stupňů, minut a vteřin, které je nutno oddělit znakem x. Souřadnice jednoho a téhož bodu budou tedy zadány takto:

JTSK X: -851393, JTSK Y: -995338
WGS84 lat: 50.36812, WGS84 lng: 12.81779
WGS84 lat: 50x22x5.221988, WGS84 lng: 12x49x4.058815

Do formuláře se vyplní potřebné údaje. Je potřeba rozlišovat:

Název – konkrétní označení stavby včetně zasvěcení, např. kostel sv. Bartoloměje, evangelický kostel; pouze pokud patrocinium není známo, uvede se jen “kostel”.

Druh – podrobné druhové začlenění stavby. Kvůli dosažení jednotnosti se vybírá z předdefinovaného seznamu (např. “poutní kostel”).

Subtyp – rámcové druhové začlenění stavby. Kvůli dosažení jednotnosti se vybírá z předdefinovaného seznamu (např. “kostely”).

Materiál – výběr základního stavebního materiálu včetně kombinací.

Poloha – upřesnění polohy stavby v rámci lokality a jejího okolí

Popis – podrobnosti o podobě a stavu objektu, které nelze vyjádřit zatříděním do výše uvedených kategorií.

3. Informace o objektu

Nově vložené objekty se bezprostředně po vložení objeví jako poslední příspěvky na úvodní stránce, při vyhledávání v databázi i v mapě se začnou zobrazovat po schválení administrátorem.

Vysvětlivky k terminologii

Rozdělení na kostely a kaple na stránkách vychází z církevních registrů. Stavby přechodného charakteru (“velké kaple”) jsou v poli Druh typologicky označeny jako kaple (kostel).

Rozdělení na kaple a kapličky je pouze pracovní, podle vnějšího vzhledu. Jako kaple jsou označeny všechny kaple bez ohledu na velikost, které jsou otevřené až k zemi (tj. lze do nich vstoupit), ať už s dveřmi či bez nich. Jako kapličky jsou bez ohledu na velikost označeny objekty, do nichž nelze vstoupit (fakticky výklenkové kapličky).

Zděná boží muka jsou na stránkách označena jako kapličky.

Objekty, u nichž není jasné, zda šlo o kapli či kapličku (jejich podoba není známá), jsou na stránkách vedeny jako kaple.

Stránky neobsahují kamenná boží muka (až na výjimky) ani kříže, neboť ty jsou podrobně zpracovány v jiných publikacích.

Pod pojmem zvonice se rozumí pouze specifický druh staveb, který slouží pouze nebo především pro umístění zvonů a manipulaci s nimi (zvonění), a přitom stojí samostatně, v Čechách a většinou i v celé velké části zaalpské Evropy vždy při kostele, nebo alespoň ve funkční souvislosti s ním. Všechny ostatní samostatně stojící stavby nesoucí zvony jsou označeny jako zvoničky. Nejčastěji jde o obecní zvoničky, stojící např. na návsi či na hřbitově (bez kostela).

Nově jsou na stránky doplňovány i kláštery a fary.

Historické osady a místní části databáze CZ_RETRO

Místopisná databáze CZ_RETRO je budována jako součást Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), jehož provozovatelem je Národní památkový ústav (NPÚ). Garantem CZ_RETRO je Společnost pro obnovu vesnice a malého města (SOVAMM, http://sovamm.wz.cz/) a jejím autorem je ing. arch. Karel Kuča ve spolupráci s ing. Štěpánem Mlezivou. Jedinečným číselným identifikátorem lokality CZ_RETRO je jedno- až pětimístný numerický KÓD_CZ.

Databáze CZ_RETRO obsahuje všechny sídelní (stavební) lokality, které existují či existovaly na území České republiky, resp. Čech, Moravy a Slezska (přesněji jeho opavského a těšínského dílu a Hlučínska). Zahrnuje tedy jak lokality k České republice připojené z jiných zemí (Vitorazsko a Valticko z Dolního Rakouska) či států (Hlučínsko), tak naopak lokality českých zemí, odstoupené jiným státům (především Východní Těšínsko a Kladsko). Na těchto stránkách se zobrazují jen lokality na území České republiky.

Základní kategorií CZ_RETRO jsou historické osady, tedy města, městyse, vsi a vísky, a to jak existující, tak zaniklé v posledních staletích či dokonce dříve. Historické osady se mohou členit na čtvrtě a/nebo díly. Díly historických osad vznikají tehdy, pokud jejich území (polygon) zasahuje do polygonů více než jednoho katastrálního území a/nebo osady (v nynější terminologii části obce). Jde jak o díly existující, tak bývalé (tzv. retrodíly), kdy pozdější změnou hranic se celý polygon historické osady dostal na území jediného katastru a části obce.

Pro potřeby těchto stránek se zatím používají pouze body historických osad, nikoli čtvrtí a dílů – jejich existence se pozná z vícenásobné příslušnosti (k částem obce, katastrům, případně i obcím, okresům i vyšším jednotkám). Dále se používají body místních částí, pokud již byly lokalizovány.

Na stránkách je ke dni 9. 1. 2012 celkem 6520 staveb, z toho 1497 přesně lokalizovaných.

Na závěr je třeba zdůraznit, že historické osady CZ_RETRO zahrnují jak entity v současnosti administrativně evidované (jako části obcí, katastrální území, obce), tak evidované jen v minulosti, ale v některých případech neevidované vůbec. Část obce, katastrální území i obec jsou chápány jako územní jednotky (polygony), které informují o nynější administrativní příslušnosti (příslušnostech) lokality CZ_RETRO.

Jména lokalit CZ_RETRO jsou ve většině případů shodná s nynějšími úředními názvy (nebo jejich poslední platnou podobou před administrativním zrušením). Neplatí to však ve všech případech. V případě potřeby bylo zvoleno jméno “optimální”, obvykle některá starší úřední verze (např. Jalůvčí namísto Děčín XVII-Jalůvčí). Odchylka oproti nynějšímu úřednímu názvu je vždy vyznačena v poli Jiná jména, kde je úřední název uveden se zkratkou “úř.”.

Identifikátor objektu IDOB_PG Integrovaného informačního systému památkové péče

Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) pracuje jednak s identifikátory lokalit (kód CZ), jednak s identifikátory objektů (staveb) IDOB_PG. Databáze objektů IISPP převzala všechny objekty evidované jednak Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, jednak Českým statistickým úřadem. To jsou zjednodušeně řečeno všechny objekty s čísly domovními (popisnými či evidenčními) a všechny adresní body v České republice. V této množině objektů však chybí téměř všechny sakrální památky, protože domovní čísla až na výjimky nemají. Objekty památkového zájmu jsou proto do IISPP postupně doplňovány a je jim rovněž přidělován IDOB_PG.

IDOB_PG umožňuje jednoznačnou identifikaci a geografickou lokalizaci jakéhokoli objektu v geografickém systému (GIS) NPÚ. Slouží rovněž pro snadné vyhledávání v metainformačním systému NPÚ (MIS), kde se soustřeďuje veškerá obrazová dokumentace o objektech i další dokumenty. Blíže viz http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm, kde jsou dostupné všechny dokumenty, a http://gis.up.npu.cz/, což je rozcestník projektů mapového serveru NPÚ. IDOB_PG lze nejlépe vyhledávat v mapovém projektu Územní identifikace. Pro registrované uživatele IISPP (pracující v prostředí ArcGIS) jsou k dispozici též WMS mapové služby. Například IDOB_PG kostela v Moravských Budějovicích je 2458578 a sousední karner má 2554117.

Propojení těchto stránek s IISPP pomocí kódu IDOB_PG je do budoucna zásadně důležité. Proto je pole IDOB_PG součástí formuláře objektu, i když tento kód zatím není nikde vyplněn. V budoucnu se s tím však počítá. V naprosté většině případů přitom půjde o vložení nového objektu do IISPP, protože jen málo objektů evidovaných na těchto stránkách má již IDOB_PG přidělen.