13829 kostel Všech Svatých

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2311/5
Kód katastrálního území:
615544
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(dřevěný), 1718
Zbořeno:
červen 1982
Poloha:
ve vsi

Na místě kostela zůstalo jen málo trosek (cihly a kameny), místo je nově zalesněno. - Kostel byl postaven v roce 1718 na místě staršího dřevěného kostela. Varhany pro kostel postavil v roce 1795 A. Lobgesang z Andělské Hory (opraveny byly v roce 1854). V roce 1804 byl kostel přestavěn, později byla přistavěna kaple sv. Jana. Dne 17.3.1823 kostel, fara, škola a několik domů vyhořely; toto neštěstí si vesničané připomínali každoročně svátkem slaveným 1. září. Kostel byl poškozen při bojích v závěru 2. světové války a následně byl vykraden ruskými vojáky. Po skončení války byl opraven. Ves Lesy byla zbořena v 60. letech 20. století po napuštění Kružberské přehrady, zůstal zachován jen kostel a jeden dům (nejblíže k přehradě). Dne 23.9.1974 napsal církevní tajemník Okresního národního výboru v Opavě František Pavelek řediteli podniku Povodí Odry, že kostel v Lesích je "značně poškozen a zneužíván protispolečenskými živly" a že podobná situace je v Kerharticích a Medlicích, "kde jsou rovněž kostely, které nejsou využívány a neustále chátrají. Zjišťuje se, že tyto objekty jsou fotografovány různými zahraničními turisty, kteří zajisté ve své propagandě současný stav používají proti naší socialistické republice." Požádal jej "o přijetí opatření k zamezení zneužívání objektů". Po další urgenci ze strany církevního tajemníka datované dne 14.11.1974 odpověděl podnik Povodí Odry dne 13.12.1974, že podnik provedl obhlídku všech tří kostelů a potvrzuje, že ze stavebního hlediska jsou značně poškozeny kostely v Lesích a Medlicích, lépe je na tom kostel v Kerharticích. Napsal, že kostely v Lesích a Medlicích se nacházejí v 1. pásmu hygienické ochrany a že "přivítá a bude souhlasit s každým opatřením, kterým budou poměry v tomto území z hlediska hygienické ochrany zlepšeny. Za současného stavu objektů se domníváme, že by mělo být přehodnoceno zařazení obou kostelů v seznamu památek". Současně ale odmítl, aby podnik Povodí Odry nesl jakékoli náklady v souvislosti s kostely. Dne 14.10.1975 požádal náčelník okresního oddělení Veřejné bezpečnosti v Opavě odbor vnitřních věcí Okresního národního výboru v Opavě, aby byl kostel v Lesích odstraněn, protože slouží k orientaci a přespávání trampů; zdůvodňoval to tím, že trampové zde pořádají setkání, jež jsou "protistátně zaměřena". Následně dne 16.10.1975 požádal odbor vnitřních věcí Okresního národního výboru v Opavě odbor kultury téhož úřadu, "že by bylo účelné a vhodné provést demolici objektu bývalého kostela v osadě Lesy na katastru Kružberské přehrady. Jako jeden z důvodů je nutno uvést, že v tomto objektu a v jeho blízkém okolí se velmi často soustřeďuje mládež nevalné pověsti z celé ČSR, což je nežádoucí" a požádal o souhlas s demolicí. Dne 26.1.1976 informoval odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Opavě svým dopisem odbor kultury téhož úřadu, že z hlediska potřeb lesního hospodářství nemá tento odbor v současnosti ani do budoucna zájem na využívání kostela v Lesích. Památková ochrana kostela byla Ministerstvem kultury zrušena dne 30.1.1980. Dne 14.5.1980 napsal apoštolský administrátor Arcibiskupství olomouckého biskup Josef Vrana děkanství v Opavě ohledně kostela v Lesích, že "není možno předpokládat, že by tento kostel mohl ještě sloužiti bohoslužebným účelům a jestli má sloužiti nedobrým a trestným akcím na odlehlém místě, bude lépe, když dojde k jeho demolici" s tím, že by se k věci snad měl ještě vyjádřit farní úřad v Budišově nad Budišovkou a pokud ten nebude proti, mělo by děkanství sdělit Okresnímu národnímu výboru v Opavě, že apoštolský administrátor s demolicí kostela souhlasí. Dne 28.5.1980 napsal biskup Josef Vrana na Krajský investorský útvar v Ostravě, že se opuštěné kostely kolem Kružberské přehrady stávají střediskem nekalých živlů a proto je Okresní národní výbor v Opavě plánuje zbořit, s čímž Apoštolská administratura souhlasí. Biskup Josef Vrana mj. napsal: „máme zájem na tom, aby došlo dle plánu ONV k demolici těchto budov“ a proto žádal o urychlené dohledání majetkových poměrů těchto kostelů. Dne 27.8.1980 napsal biskup Josef Vrana děkanství v Opavě, že podle šetření nepatří kostely Medlice, Kerhartice a Lesy církvi, že jí byly vyvlastněny při stavbě Kružberské přehrady a kostel v Lesích pak byl smlouvou ze dne 3.11.1977 byl převeden do vlastnictví státu – a nyní je ve správě Městského národního výboru v Budišově nad Budišovkou. Napsal, že tyto informace by měly stačit odboru kultury Okresního národního výboru v Opavě pro další jednání o demolici těchto budov, které již přestaly být budovami církevními. Dne 9.4.1982 poslal Městský národní výbor v Budišově nad Budišovkou dotaz oddělení pro věci církevní Okresního národního výboru v Opavě dotaz, zda může oficiálně požádat o demolici kostela v Lesích; oddělení pro věci církevní dne 19.4.1982 odpovědělo, že jsou vyjasněny majetkoprávní vztahy kolem kostela a že už nic nebrání udělení souhlasu s demolicí kostela. S tím, že souhlas bude udělen na základě zaslání oficiální žádosti s patřičným odůvodněním. Následně dne 30.4.1982 Městský národní výbor v Budišově nad Budišovkou oficiálně požádal oddělení pro věci církevní Okresního národního výboru v Opavě o souhlas s demolicí kostela s tím, že kostel "neslouží svému účelu a pouze podporuje nežádoucí srocování mladistvých k negativní činnosti"; oddělení pro věci církevní dne 24.5.1982 vyslovilo na základě dřívějšího vyjádření biskupa Josefa Vrany s demolicí souhlas. Následně dne 1.6.1982 vydal odbor výstavby, místního hospodářství, služeb, obchodu a cestovního ruchu Městského národního výboru v Budišově nad Budišovkou rozhodnutí o odstranění stavby kostela; demolici formou odstřelu měl provést Okresní stavební podnik v Opavě, středisko Vítkov, a to nejpozději do dne 30.6.1982. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi. - Trosky vsi jsou zalesněny, okolní pozemky jsou zemědělsky využívány.

Zdroj: Michala Veselá

WGS84 souřadnice objektu: 49.841019°N, 17.601721°E

Komentáře

 • Kateřina Skalíková napsal 15.10.2008 08:22

  Fotografie byly pořízeny v souvislosti s vynětím objektu ze seznamu nemovitých kulturních památek. Podklady byly převzaty z archívu Národního památkového ústavu v Ostravě.

 • Karl Heinz Körp Körper napsal 17.11.2020 12:26

  Meine Familie stammt aus Herzogwald, ich betreue den Ort Herzogwald in der Heimatzeitung "Bärner Ländchen" , ich bin sehr interessiert an alte Aufnahmen von der Kirche, dem Friedhof und dem Ort Herzogwald (Lesy) insgesamt. Vielen Dank für die Veröffentlichung und Beiträge !

 • Karl Heinz Körp Körper napsal 17.11.2020 12:32

  Darf ich die Fotos von Lesy in der Zeitung "Bärner Ländchen" veröffentlichen ?

 • Michal Valenčík napsal 21.11.2020 23:29

  Yes, you can. And if you have some other photos of destroed churches and chapelles in Herzogwald or other villages, it will be appreciated if you send them. Thank you.