15150 kaple

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
klášterní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 206
Kód katastrálního území:
604968
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
jaro 1926 - 3.2.1927 (posvěcení)
Poloha:
v JV části vsi, u kláštera Kongregace Dcer Božské Lásky

se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník měděnou. Má opravená okna. - Roku 1925 nabídla hospodář Eduard Bayer z Blahutovic sestrám Kongregace Dcer Božské Lásky v Mariánském ústavu v Opavě svůj hospodářský dům včetně 50 měřic pole a 25 měřic lesa s jedinou podmínkou - aby zde mohla jeho dcera Rosa pobývat a byla v jejich péči. Dům byl velmi sešlý a sestry neměly zpočátku moc chuti jej převzít. Avšak po důkladném zvážení se přece jen rozhodly pro převzetí a dne 17.3.1926 uzavřely s Eduardem Bayerem příslušnou smlouvu. Sestry k tomu vedly dva důvody. Za prvé to, že by sestry z Mariánského ústavu v Opavě měly v Blahutovicích vhodné rekreační místo a druhý důvod, vlastně ten hlavní, spočíval v tom, že se v obci naskytovala možnost rozsáhlého apoštolátu. V Blahutovicích totiž neměli ani kapli a lidé museli chodit do farního kostela, který byl vzdálen půldruhé hodiny cesty. V zimě a za špatného počasí to bylo hlavně pro starší lidi značně obtížné. Sestry proto uvažovaly, že by v Blahutovicích se zřízením kláštera postavily v domě vhodnou kapli a dosáhly toho, že by se v ní konaly pravidelné bohoslužby, což by pro oživení náboženského života znamenalo velmi mnoho. Na jaře roku 1926 se s přestavbou domu začalo. Ukázalo se, že potíže s vybudováním kláštera a kaple jsou ještě větší, než se původně očekávalo. Ze stávajícího domu se dalo použít jen velmi málo. Pro ony tři sestry, které byly do Blahutovic poslány, aby se o stavbu staraly, to bylo opravdu vyčerpávající břemeno. Musely obstarávat potřebný materiál a toho nebylo málo, staraly se o stravu dělníků a samy ještě přímo na stavbě pomáhaly. Snad i z útrpnosti k těmto sestrám přicházeli místní obyvatelé v hojném počtu na stavbu pomáhat, dováželi potřebný stavební materiál povětšinou zdarma a zásobovali sestry potravinami. Přesto se však stávalo, že se někdy sestry musely v jídle uskrovňovat až přespříliš. Koncem roku 1926 však přece jen byla stavba tak daleko, že dne 3. 2.1927 mohl být dům i kaple, která obdržela od arcibiskupa olomouckého právo kaple veřejné, slavnostně posvěceny. V těchto chvílích snad byli obyvatelé Blahutovic šťastnější než samy sestry. Sestry byly velmi horlivé, neboť od ledna 1927, kdy se nastěhovaly do nového kláštera, byla již uvedena do provozu nedělní škola, kterou navštěvovalo 22 dívek. Téhož roku byla ještě otevřena škola ručních prací, navštěvována 14 žákyněmi. Tuto horlivost, a hlavně ono přespřílišné zatížení při stavbě, musela bohužel první představená v Blahutovicích zaplatit smrtí z vyčerpání. Tato filiálka v Blahutovicích sice měla sloužit sestrám pro rekreaci, ale ve skutečnosti tomu bylo tak, že sestry, které si přicházely do Blahutovic odpočinout, byly plně zaměstnány pracemi na poli a v hospodářství. Počátkem roku 1929 podaly sestry u zemského úřadu žádost o povolení k otevření mateřské školy v domě, poněvadž byl mezi obyvatelstvem o ni veliký zájem. Školu pak navštěvovalo okolo 30 dětí. Oficiální povolení ke zřízení mateřské školy došlo teprve až po třech letech - dne 2.12.1932. To nejvýznamnější a nejdůležitější u tohoto kláštera v Blahutovicích bylo, jak to už tehdy sestry před jeho zřízením předvídaly, že se stal zdrojem enormního apoštolátu v Blahutovicích. Celá vesnice byla stálou účastí na bohoslužbách v klášterní kapli brzy s klášterem velmi úzce spjata, a tak ve svém náboženském životě hluboce ovlivňována. V klášteře pobývalo nastálo osm sester. V roce 1938 připadly Blahutovice k nacistickému Německu a činnost sester byla velmi brzy poté úplně podvázána. Dne 30.5.1939 byla mateřská škola převzata německou sociální organizací NSV. Místnosti mateřské školy musely být pronajaty obci a sestry nesměly v mateřské škole vyučovat. Zároveň byla také zrušena škola ručních prací i škola nedělní. Během celé 2. světové války nesměly sestry vykonávat žádnou dřívější činnost, a proto se věnovaly práci v hospodářství. S obyvatelstvem přicházely do přímého styku jen při bohoslužbách, hlavně o nedělích. Po skončení 2. světové války byly dne 15.6.1945 do kláštera umístěny německé děti, o které se setry staraly. Dne 26.11.1945 sestry v klášteře opět otevřely mateřskou školu, do které chodilo 20 dětí. Dne 12.4.1946 úřady informovaly sestry, že jim k 15.4.1946 ruší mateřskou školku (chodilo do ní 26 dětí) a zastavují jim výplatu. V září 1946 převzaly sestry na pokyn Charity dětský zemědělský útulek, ale oficiální povolení k jeho provozování od Okresního národního výboru nedostaly, i když o něj žádaly. Zemědělský útulek nicméně v klášteře fungoval až do 15.5.1951, kdy jej převzala civilní vychovatelka poslaná z Nového Jičína. Na konci května 1951 byly sestry nuceny klášter opustit a ten jim byl následně zabaven. - Oltář v kapli byl po roce 1951 zničen, lavice byly přemístěny do kaple Navštívení Panny Marie v Blahutovicích a harmonium do Veřovic. Sanktusník byl z budovy kaple odstraněn v 50. letech 20. století. - V roce 1999 byl ve vsi založen spolek "Bayerův odkaz", který si dal za cíl klášter obnovit a smysluplně jej využít pro spolkovou činnost. V letech 2005 - 2006 spolek zorganizoval opravu klášterní kaple, na jejíž střeše byl v roce 2006 obnoven v původní podobě i sanktusník. Nový zvon do sanktusníku věnovali původní němečtí vyhnanci ze vsi. Po opravě klášterní kaple do ní byl navrácen původní kříž, který byl před zničením zachráněn rodinou Michalíkovou z Heřmanic a poté se značným úsilím zrestaurován panem Waltrem Hanelem - rodákem ze vsi vyhnaným do Německa - a panem Rudolfem Malcherem z Blahutovic. Kaple byla po opravě znovu slavnostně posvěcena dne 11.6.2006. - Pozemek s kaplí patří Státnímu pozemkovému úřadu.

Zdroj: časopis POODŘÍ, číslo 2/2016

WGS84 souřadnice objektu: 49.584046°N, 17.87138°E

Komentáře

Žádné komentáře