18348 kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Opravené (známka 200) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kaple (kostel)
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 168
Kód katastrálního území:
613312
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
13. století
Poloha:
v SV části vsi Staré Město, na opevněném hřbitově

Má novou střechu, horní část báně věže měděnou. Opraven je i interiér. Opravena je i mimořádně dlouhá ohradní zeď kolem kostela. - Monumentální kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie patří mezi nejvýznamnější stavby spojené s historií města Bruntálu. Právě u něj bylo zaznamenáno první sídlo kolonizátorů; archeologickými nálezy bylo v tomto místě doloženo osídlení z konce 12. nebo počátku 13. století. V roce 1974 byly zjištěny základy kamenné hradby u vnitřního příkopu, vnější příkop a starší základy vnějšího opevnění, na kterém dnes stojí ohradní zeď hřbitova; v roce 2002 bylo pod současnou sakristií nalezeno devět římských denárů, mohutná tři metry tlustá zaoblená kamenná románská zeď a uprostřed jí ohraničeného prostoru hrob - dřevěný sarkofág z mohutného kmene již pouze se stínovým otiskem pohřbeného. Další nálezy dokládající jeho velikost byly učiněny v roce 2011. Kostel byl postaven uprostřed opevněného místa, jak o tom svědčí i dosud viditelné valy a příkopy kolem něj. Představoval jednoduchý půdorys i jednolodní architekturu, zakončenou presbytářem se sakristií na severní straně. Z této etapy se kromě zdiva dochoval především výrazně profilovaný kamenný portál datující stavbu do let 1240 až 1260, později opatřený erby ze 14. století, patřící knížeti Mikuláši II. Opavskému a Ratibořskému a knížeti Janu I. Opavskému a Ratibořskému. Vysoce kvalitní pozdně románská stavba z poloviny 13. století, která pravděpodobně nahradila starší objekt z roku 1213, byla následně goticky přestavěna v první čtvrtině 15. století, nejpozději v roce 1419. Tehdy dosáhl kostel rozměry 40 krát 20 metrů. Do dnešní doby se z této přestavby dochovaly gotické úpravy východní části, ze kterých jsou zajímavé především reliéfy kamenných konzol klenby znázorňující býka, ženu, lva, orla, adoranta a anděla a také unikátní nástěnné malby na stěnách, zobrazující biblické postavy a výjevy. Malby byly objeveny v roce 1994 a překvapují neobvyklou kvalitou a monumentalitou. První barokní přestavba se dotkla kostela někdy před rokem 1655. Kostel představoval rozměrnou budovu s vysokou dvoupatrovou věží zakončenou barokní bání a korouhví, vystupující z fasády nad hlavním vstupem. Na vysoké střeše lodi a presbytáře byly umístěny dvě šestiboké sanktusní věžičky s korouhvemi a z jihu k presbytáři přiléhá přízemní čtyřboká přístavba s vysokou střechou. Tato byla umístěna nad studní dochované do dnešních dnů. Hlavní loď má pouze jedno nízké, ale již barokní okno. Při poslední zásadní přestavbě kostela v roce 1787, kdy dosáhla délka kostela 43,7 metrů, nabyl kostel současný vzhled. Byla přestavěna kostelní loď a značně zvýšena, zazděná gotická okna v sakristii, byla prolomena nová okna se segmentovými záklenky, hlavní loď směle zaklenuta valenou klenbou s výsečemi a vybudována zděná hudební kruchta. Zazděním vítězného oblouku bylo kněžiště posunuto blíže k lodi a z původního kněžiště byla zřízena sakristie, kde byla ponechána i původní břidlicová dlažba. Nová mramorová dlažba byla položena v kněžišti, v hlavní lodi byla dlažba cihlová pod lavicemi a černobílá mramorová v průchodech mezi nimi. Z té doby pochází i většina vnitřního zařízení. Kostel prošel v dalších letech ještě několika menšími úpravami. Poslední zásadní úprava byla uskutečněna v roce 1902, kdy byla předlážděna hlavní loď a podvěžní vstupní prostor, stěny opatřeny nástěnnými malbami, vyměněna okna za kovová, pověšena nová velkoformátová Křížová cesta, namalovaná opavským malířem Paulem Assmannem, osazeny nové varhany a instalovány plastiky. V exteriéru byly omítkou podtrženy zdvojené pilastry a lizény patra věže. Nádhera takto upraveného kostela byla ve druhé polovině 20. století překryta monochromními nátěry v interiéru a břízolitové omítce fasád. Pouze nad oltářem byl ponechaný fragment výmalby. Byla zbořena také márnice. Areál hřbitova ohraničený stále kamennou zdí získal parkovou úpravu. - Pozemek s kostelem patří církvi; ta v roce 2020 zorganizovala opravu kostela s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, obec Staré Město v roce 2020 zorganizovala opravu ohradní zdi kolem kostela s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Zdroj: Ľubica Mezerová, http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/kostel-nepos

WGS84 souřadnice objektu: 50.005253°N, 17.439849°E

Komentáře

  • Jan Novák napsal 05.11.2014 22:57

    Více informací a fotografií na této neoficiální FB stránce obce: https://www.facebook.com/StareMestoUBruntalu

  • Miloslav Horník napsal 09.04.2022 15:28

    4 minutové video se záběry na interiér kostela: https://www.facebook.com/100063502576263/videos/697704607931275