19374 křížová cesta

Opravené (známka 100) zděné kapličky

Druh stavby:
křížová cesta
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 403
Kód katastrálního území:
672696
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1859
Poloha:
na svahu pod vrcholem Křížového vrchu, S od Království

Kamenné části zastavení jsou opraveny, mají křížky. Uvnitř jednotlivých zastavení jsou plastové kopie původních dřevěných reliéfů. - Křížová cesta byla vybudována v roce 1859 na Kamenném vrchu (německy Steinhügel) asi 700 m severovýchodně od kostela v Království. - Křížové cesty v krajině jsou dokladem sakralizace dobové kulturní krajiny 17. – 19. století, do níž byly v pomyslných vzdálenostech a formách přenášeny variace na posvátnou, ale pro většinu evropských poutníků obtížně dostupnou jeruzalémskou krajinu, v níž bylo možno spoluprožívat Kristovu jeruzalémskou cestu bolestného utrpení. Křížová cesta u Království má charakter pašijové cesty a příběh Ježíšova utrpení vypráví již od Poslední večeře a modlitby v Getsemanské zahradě, přes odsouzení Pilátem Pontským až k ukřižování na Kalvárii a položení Kristova těla do hrobu. - Kromě 14 jednotlivých zastavení (včetně kaple Kalvárie jako 12. zastavení a kaple Božího hrobu jako 14. zastavení) se zde vyskytuje poměrně neobvyklé 15. zastavení s vyobrazením kalichu a hostie, symbolizující Zmrtvýchvstání a věčný život Ježíše Krista. V areálu křížové cesty je dále vybudována kaplička s námětem "Poslední večeře Páně", kaple Žaláře Krista, kaple Bičování Krista, grotta sv. Petra, grotta sv. Maří Magdalény a Getsemanská zahrada. - Křížová cesta začíná na rozcestí u odbočky ke Křížovému vrchu zastavením s námětem „Poslední večeře Páně“. Zastavení je umístěno mezi dvě mohutné lípy, z nichž jedna je již skácena. O něco výše za kaplí Žaláře Krista začínají jednotlivá zastavení (13 ks - zastavení č. 1 - 11, 13 a 15) ve tvaru výklenkových kaplí zakončených trojúhelníkovým štítem a jsou zhotovena z dioritu. Výška kaplí se pohybuje mezi 2,1 až 2,9 m. Zastavení byla od sebe rozmístěna v pravidelných vzdálenostech po obvodu mírně svažitého návrší za kaplí Žaláře Krista. Před každým zastavením je na mělko osazené kamenné klekátko. Původně vyplňovaly výklenky dřevěné řezané reliéfy od řezbáře Josefa Maie ze Šluknova. Po roce 1947 byly německé názvy jednotlivých výjevů nahrazeny českými. V 60. – 70. letech 20. století byla křížová cesta postupně devastována. Dřevěné reliéfy z jednotlivých zastavení byly proto sejmuty a místním farářem umístěny do kostela sv. Vavřince. V současné době se nacházejí v depozitáři fary ve Šluknově. - Jednotlivá kamenná zastavení se skládají z těchto čtyř částí: hranolový sokl odsazený převodkou, vlastní obdélná výklenková kaple, trojúhelníkový štít, dřevěný reliéf s námětem Pašijového cyklu. - Součástí křížové cesty je Getsemanská zahrada. Nacházela se asi po 150 m od kapličky s námětem „Poslední večeře Páně“. Ikonograficky ustálená kompozice představovala vpředu ležící postavy spících apoštolů (sv. Petr uprostřed, sv. Jakub vlevo, sv. Jan vpravo), za nimi v dalším plánu klečící Kristus vzhlížející k postavě anděla s kalichem hořkosti v ruce. Soubor soch z Getsemanské zahrady byl zaplacen ze sbírky dobrovolných dárců a byl objednán u sochaře a kameníka Josefa Salma z Nových Křečan. Pořizovací cena souboru soch dosáhla 450 zl. Před Getsemanskou zahradou byla v roce 1884 zřízena „zázračná studánka“ (kamenná nádržka s vodou přiváděnou z okolních luk). Nedochovala se, je známo jen její umístění. - Křížová cesta v Království byla vybudována za P. Wenzela Karla v roce 1859, tři roky po velkolepých oslavách 100. výročí dokončení křížové cesty v nedalekém Šluknově. Její autoři ji zbudovali po vzoru šluknovské křížové cesty. V té době usilovali P. Franz Kofer ze Šluknova a P. Wenzel Karl z Království o to, aby právě jejich křížová cesta byla tou bohatší a nápaditější co do počtu zastavení, výzdoby a úpravy. Z tohoto důvodu mají ve Šluknově i v Království jinde nevídané umělé jeskyňky a kaple. - Křížová cesta byla vybudována na pustém Kamenném vrchu v blízkosti cesty na Fukov. Procesí poutníků touto cestou procházelo vždy nejbližší neděli po 14. září, kdy se v církevním kalendáři slaví svátek Povýšení sv. Kříže. - Na částku potřebnou k vybudování křížové cesty se složilo několik dárců; celková suma činila 3265 zl., 14 krejcarů. Roku 1901 byla vyspravena jednotlivá zastavení (práce byla zadána rumburskému pozlacovači Kastnerovi) a roku 1909 byla zastavení nově omalována. - Po roce 2006 byla jednotlivá kamenná zastavení křížové cesty kvůli chystané krádeži rozebrána a převezena (bez soklové části) do garáže ubytovny Městského úřadu Šluknov v Království; teprve v roce 2017 byla jednotlivá kamenná zastavení osazena zpět. Zastavení jsou zatím prázdná; na výrobu replik dřevěných reliéfů do jednotlivých zastavení vyhlásilo město Šluknov veřejnou sbírku. - Celá křížová cesta je prohlášena kulturní památkou. - Pozemky s křížovou cestou patří městu Šluknov; slavnostní znovuposvěcení křížové cesty proběhlo dne 3.8.2018.

Zdroj: Bc. Michal Bušek, MÚ Šluknov

WGS84 souřadnice objektu: 51.005107°N, 14.494818°E

Komentáře

Žádné komentáře