4845 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 634
Kód katastrálního území:
991244, 917923
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
dřevěný v 1. polovině 14. století, zděný 1728 - 1735
Poloha:
na terase nad návesním rybníkem

Věž měla jen provizorní lepenkovou střechu, lepenka je ale stržena a zůstává jen dřevěné bednění. Ve střeše lodi jsou větší díry. Omítka je silně poškozena. Okna zazděna. Otevřený. Prázdný, ve stropě jsou větší díry. Podlaha je poškozena. – Orientovaný, jednolodní, obdélný, pozdně barokní kostel s pravoúhlým presbytářem krytý eternitovou valbovou střechou. V hlavním západním průčelí stojí vestavěna 37 m vysoká hranolová věž, zakončená původně zvonovitou bání s polygonální sloupkovou lucernou se zvonovitou stříškou. Za presbytářem stojí v ose přistavěná obdélná sakristie na obdélném kamenném portálu vchodu na jižní straně. Nároží kostela jsou barokně zprohýbána. Podélné stěny kostela jsou prolomeny třemi páry obdélných, segmentem zakončených oken. Po jednom stejném okně je na bočních stěnách presbytáře a v prvním patře věže. Sakristie je osvětlena menšími, obdélnými, segmentem zakončenými okny. Vchod do kostela je veden obdélným kamenným portálem v přízemí věže v hlavním průčelí. Další boční vchod je umístěn v ose jižního průčelí. Vnější stěny kostela byly členěny pilastry a lizénovými rámci. Loď a presbytář kostela jsou plochostropé, kryté štukovaným rákosovým stropem s fabionem. Sakristie je zaklenuta valenou klenbou s lunetami. Triumfální oblouk je polokruhově zakončený. V přízemí věže je umístěna menší předsíň s nikami po stranách, zaklenutá valenou klenbou s lunetami. V západní části je vystavěna zděná kruchta nesená na dvou sloupech a podklenutá valenými klenbami. Vnitřní zařízení kostela původně tvořil pozdně barokní a rokokový mobiliář. Akantový hlavní oltář kostela umístěný v presbytáři se středovým obrazem Panny Marie. Kolem středového obrazu bývaly zavěšeny medailony s vyobrazením 14 sv. pomocníků. Na tabernáklu stála pozdně gotická socha Panny Marie (Madona) na půlměsíci z doby kolem roku 1510, umístěná dnes v Diecézním muzeu v Plzni. Na křídlech oltáře stály pozdně barokní sochy sv. Jáchyma a sv. Václava, přenesené později do kostela sv. Vavřince v Lukách. Ve výklencích na zkosených nárožích lodi po stranách triumfálního oblouku byly umístěny akantové postranní oltáře. Na levém pilíři triumfálního oblouku byla umístěna kazatelna, na kruchtě varhany z roku 1909 od pražského varhanáře Heinricha Schiffnera. Dnes je interiér kostela prázdný, bez vybavení. - Během třicetileté války původní dřevěný kostel vyhořel. Z interiéru kostela byla tehdy zachráněna pouze pozdně gotická plastika Panny Marie (Madona). Roku 1728 začal hrabě Jan Ferdinand Kager z Globenu na přání své zemřelé manželky budovat v Lochotíně nový zděný barokní kostel. Nový kostel byl vysvěcen v roce 1735. Kostel byl v roce 1953 zahrnut do nově vytvořeného vojenského újezdu Hradiště, byl zabaven církvi a přešel do vlastnictví armády. Kostel nebyl zbořen, protože jej armáda používala jako muniční sklad, z toho důvodu průběžně opravovala i jeho střechu. – Pozemek s kostelem (pozemková parcela č. 634 v k.ú. Radošov u Hradiště) patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. V roce 2019 půjdou na opravu kostela 4.000.000,- Kč z rozpočtu Ministerstva obrany ČR; v kostele by mělo vzniknout muzeum zničených obcí v Doupovských horách. - Ze vsi Lochotín zůstávalo až do roku 2016 šest opuštěných domů, poté byly všechny zbořeny.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.191325°N, 13.174866°E

Komentáře

Žádné komentáře