← kostel Korunování Panny Marie (Cudrovice) kostel sv. Václava (Čeliv) →
13742 kostel sv. Václava

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1552/66
Kód katastrálního území:
614491, 650765, 650773
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
doložen od 1352, přestavěn 1716 - 1720
Zbořeno:
červenec 1970

Na konci stoupající protáhlé návsi stál kostel, doložený v písemných pramenech již v roce 1358, ale dá se předpokládat, že stál již podstatně dříve. – Na místě starého gotického kostelíka byl v letech 1716 – 1720 postaven nový objekt v raně barokním slohu: jednolodní, obdélný, honosný, se čtverhranným presbytářem. Stěny lodě byly členěny pilastry a velkými kasulovými okny, horní část obíhala profilovaná římsa. V polovině severní strany stála mohutná hranolová věž. V roce 1863 věž shořela, nová postavena 1869 - 1870. V severní stěně se nacházel hlavní obdélný portál, nad ním segmentové okno. V horním patře věže byl kruhový hodinový ciferník a nad ním další segmentové okno, zastřešena byla vysokou cibulovou střechou. K presbytáři byla připojena velká obdélná sakristie. Západní průčelí bylo zvýrazněno pilastry a plochým předstupujícím rizalitem, završeno bylo volutovým štítem. Ve spodní části byl obdélný portál. Nad kostelem byla vysoká sedlová střecha, se sanktusovou věžičkou v chóru. Interiér byl zaklenut plochou plackovou klenbou, svedenou na vnitřní pilastry, presbytář valeně s výsečemi. Strop byl vyzdoben cennými rokokovými freskami. V západní části lodi byla vestavěna zděná kruchta, zdobená malbami Františka A. Müllera z roku 1751 s motivy ze života sv. Václava. Na kruchtě byly umístěny varhany z roku 1778. Presbytáři dominoval pseudobarokní oltář z 19. století. Boční oltáře panelové, niky se sochami sv. Jana a sv. Antonína z 1722. Rokoková kazatelna z roku 1783 pravděpodobně od A. Waitzmanna. Křtitelnice z roku 1691. Varhany z roku 1778 rozšířené od I. Schmidta z Lokte (devastovány v roce 1966). Sochy evangelistů na triumfálním oblouku a za varhanami od F. Vettera, kolem roku 1720. Křížová cesta malovaná v roce 1849 F. Krouským z Kralup. Obrazy Panny Marie z roku 1856 od R. Bayera. - Roku 1863 zasáhl vesnici velký požár, který se nevyhnul ani kostelu. Kostelní věž zcela vyhořela a znovu byla postavena až v letech 1869 – 1870. Při opravě kostela v roce 1883 byla otevřena krypta pod chórem a v ní nalezeny dvě rakve (Anna Helena ze Štampachu, rozená z Kmentu a rytíř Volf za Štampachu, majitel statku Libouš /1528 – 1553/). Při další rozsáhlé opravě v roce 1926 byla sňata i stávající omítka a pod ní se objevila omítka renesanční zdobená sgrafity a původní druhotně použité zdivo starého gotického kostela. - Na počátku 60. let 20. století byla obec odsouzena k zániku, a to jednak stále se rozšiřující těžbou hnědého uhlí, tak i stavbou Nechranické přehrady. Během roku 1967 byly snímány nástěnné malby od Františka A. Müllera a byly přeneseny do kláštera v Oseku. Původně měla být sejmuta jen malá část, po bližším prozkoumání však byly dodatečně vysoce ohodnoceny a restaurátoři usilovali o sejmutí co největší části těchto maleb. Hodlali tak učinit i bez nároku na honorář, situaci však znesnadnilo sesazení střechy, která byla použita ve vyhořelém kostele na Liberecku. Objekt byl tímto razantně narušen a rychle chátral, práci znesnadnily i další technické potíže. Zbylé secco fresky se nepodařilo sejmout ani do konce roku 1968. Investor, doly Nástup, začal naléhat na urychlení jednání a posun demolice nejpozději na červenec 1969. Doly Nástup urgovaly povolení demolice do konce roku 1969. V původních plánech z roku 1962 se počítalo se zachováním kostela, v roce 1963 však bylo rozhodnuto o demolici celé obce. V roce 1964 byl vandalsky poničen nejen kostel, ale i sloup 14 sv. pomocníků u kostela. Stavbou Nechranické vodní nádrže zaniklo v roce 1967 šest vesnic a částečně byl zatopen i katastr Čachovic. Jeho podstatně větší část byla později zasypána výsypkami Dolů Nástup. - Kostel byl odstřelen v červenci 1970, památková ochrana byla dodatečně sňata dne 22.9.1970. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Severočeské doly, a.s. z Chomutova. - Ves Čachovice byla zcela zbořena kvůli dolům.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.373542°N, 13.383188°E

Komentáře

Žádné komentáře