Dotace

Státní rozpočet ČR – přímo ze státního rozpočtu jsou zpravidla financovány opravy větších staveb s rozpočtem od statisíců Kč do desítek miliónů Kč. O zařazení do rozpočtu rozhoduje Ministerstvo financí ČR a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, nejvíce používanou cestou pro zařazení do rozpočtu je přes jednotlivé poslance, kteří při schvalování státního rozpočtu přicházejí s pozměňovacími návrhy. Je vhodné obracet se v této věci na poslance z toho regionu, kde se stavby nacházejí.

Ministerstvo kultury ČR – ministerstvo poskytuje dotace na obnovu kulturních památek v rámci těchto svých hlavních programů:

  • Program záchrany architektonického dědictví
  • Havarijní program
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny
  • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR
Milady Horákové 139
160 41 Praha 6
tel. 257 085 111
e-mail: posta@mkcr.cz
www.mkcr.cz

Ministerstvo zemědělství ČR – ministerstvo zodpovídá za dotace poskytované obcím do 500 obyvatel z evropských fondů v rámci EAFRD - Programu rozvoje venkova. Na opravu sakrálních staveb – ať už jsou prohlášeny památkami či nikoli – je určeno opatření III.2.2. - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Administraci Programu rozvoje venkova zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond.

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel. 221 811 111
e-mail: info@mze.cz
www.mze.cz
www.szif.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ministerstvo poskytuje dotace na opravu sakrálních staveb v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel. 224 861 111
e-mail: posta@mmr.cz
www.mmr.cz

Krajské úřady - dotace na podporu oprav sakrálních staveb poskytují kraje ze tří zdrojů:

- z vlastních prostředků poskytují dotace na opravu prohlášených památek, ve většině krajů také dotace na opravu památek místního významu

- z vlastních prostředků poskytují dotace na opravu sakrálních staveb v rámci Programu obnovy venkova

- z prostředků Evropské unie v rámci Regionálních operačních programů

Pro distribuci příspěvků z Regionálních operačních programů bylo zřízeno 6 Regionálních rad:

Česko-německý fond budoucnosti – přispívá každé čtvrtletí na obnovu a opravy sakrálních staveb v rámci programu Stavební projekty a obnova památek; zaměřuje se především na oblasti osídlené dříve německým obyvatelstvem.

Na Kazance 634/7
171 00 Praha 7 – Trója
tel. 283 850 512-4
e-mail: info@fb.cz
www.fondbudoucnosti.cz

Nadace Občanského fóra – každoročně přispívá na obnovu i sakrálních památek v rámci programu Opomíjené památky

Hálkova 2
120 00 Praha 2
tel. 224 941 305-7
e-mail: info@nadaceof.cz
http://www.nadaceof.cz

Nadace OKD - pro opravu sakrálních památek lze využít program Pro budoucnost. Zaměřuje se především na Moravskoslezský kraj, ale nejen na něj.

Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava
tel. 596 262 118
e-mail: info@nadaceokd.cz
www.nadaceokd.cz

Nadace VIA – má dva hlavní dotační programy, jež lze využít i na obnovu sakrálních památek - Fond kulturního dědictví a ČSOB a Era pro podporu regionů.

Jelení 200/3
118 00 Praha 1
tel. 233 113 370
e-mail: via@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz

Purkyňova nadace – dotační program mj. na obnovu památek se zaměřuje především na oblast severozápadních Čech.

Slatina čp. 11
411 17 Libochovice
tel. 416 591 552
e-mail: purknadace@seznam.cz
http://www.purknadace.cz

Seznam dotačních programů, z nichž je aktuálně možno žádat o dotaci, naleznete na http://www.propamatky.info/cs/financovani.