2556 kaple sv. Isidora

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 37
Kód katastrálního území:
675873
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1707 - 1713
Poloha:
na hřbitově, Z od kostela

centrální, se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník měděnou. Opraven i interiér. – V září roku 1706 povolilo olomoucké biskupství faráři a mecenáši Johannu Benediktu Schindlerovi postavit na okraji městečka Křenova u hřbitova kapli španělského sedláka sv. Isidora. Tento světec nebyl jako patron vybrán náhodně. Místní obyvatelé se zde měli modlit za dobrou úrodu a dobré počasí, ale také za vysvobození duší z očistce. Základní kámen kaple, zabudovaný na zadní straně oltáře, nese dodnes patrné datum 1707. V tomto roce proběhla výstavba a brzy (nejspíše už do roku 1713) byl hotov i bohatě dekorovaný interiér se štukovými sochami „zemědělských“ světců, Adama a Evy a andílky s hudebními nástroji sedícími na římse. Vrcholem výzdoby je nástěnná malba na klenbě představující Devět kůrů andělských. Malba, jež je propojena s bohatou štukovou výzdobou, zobrazuje osm andělských postav (kůrů), přičemž v centrálním výjevu, odděleném štukovým rámem, je namalována Panna Maria podpíraná anděly, tedy kůrem devátým. Postava zemědělského patrona sv. Isidora je umístěna v nice nad oltářem a na opačné straně kaple, na kruchtě, visí tři obrazy s legendou jeho života a zázraky, které vykonal. Všechny prvky výzdoby tvoří velmi kompaktní celek, tzv. „Gesamtkünstwerk“, který je ve své podobě z 1. čtvrtiny 18. století zachován v poměrně autentické podobě. Přímluva sv. Isidora v této kapli měla mimo jiné pomoci také k uzdravení nevidomé ženy z Čech, čtyřletého chlapce nebo místní děvečky, která už ležela na smrtelné posteli, ale po usilovných modlitbách se jí vrátilo zdraví. - Kaple jakožto hřbitovní byla důležitou součástí života obyvatel městečka ještě v 1. polovině 20. století. Při restaurátorském průzkumu se našly stopy různých menších průběžných oprav. Bohužel ve 2. polovině 20. století byla kaple většinou uzavřená, nevyužívaná, a chátrala až do doby komplexní obnovy zahájené v roce 2004. – Po dlouhodobém chátrání byla v roce 2004 zahájena celková rekonstrukce objektu. Nejprve proběhlo provizorní zabezpečení střechy a interiérové výzdoby. Následovalo zajištění statiky a celková oprava exteriéru budovy (fasády a střechy). V roce 2012 pak začal komplexní průzkum a restaurování nemovité interiérové výzdoby (nástěnné malby a štuky), v roce 2014 navázalo také restaurování mobiliáře (závěsné obrazy, dřevěné plastiky, dřevěné obložení, nábytek apod.). Restaurování nemovitých prvků provedli studenti a pedagogové Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Restaurování mobiliáře provedl soukromý restaurátor, akademický malíř Josef Čoban a jeho spolupracovníci. Všechny zmíněné činnosti financovalo Ministerstvo kultury ČR, obec Křenov a Pardubický kraj. Zásadním faktorem, jenž způsobil rozsáhlá poškození interiérové výzdoby, bylo dlouhodobé zatékání do objektu trvající několik desetiletí. Zasažena byla především západní, částečně i východní část klenby a související partie stěn. Následná vysoká vlhkost působila další problémy jako biologické napadení (plísně, řasy, houby) či aktivitu vodorozpustných solí. Poškození se projevovalo rozpojením omítek a štuků i jejich povrchových vrstev, které vyústilo v nejzasaženějších partiích k úplným ztrátám omítek až na cihlové zdivo. Na výzdobu působily i statické problémy budovy projevující se především prasklinami. Restaurování nástěnných maleb a štuků, které proběhlo ve čtyřech etapách mezi lety 2012 a 2015, zahrnovalo jak restaurování klenby se zobrazením Devíti andělských kůrů, kde se spojují nástěnné malby se štukaturami, tak i stěny s polychromovanými pilastry a pět nik s postavami zemědělských patronů v čele se sv. Isidorem. Restaurována byla i sakristie s klenbou zdobenou nízkým štukovým dekorativním reliéfem s motivy čtyř ročních období. V rámci restaurování byl zvolen spíše rekonstrukční přístup, tedy doplňování chybějících partií děl. K tomuto způsobu práce bylo přistoupeno na základě skutečnosti, že se jedná o poměrně kompaktně zachovaný interiér z počátku 18. století bez výraznějších druhotných vlivů. Rekonstrukce maleb i štuků, i když částečně hypotetická, byla možná díky dochování archívních fotografií mapujících interiér od počátku 20. století až do současnosti. I dochované části dřevěného historického mobiliáře utrpěly poškození kvůli dlouhodobému zatékání. Nejzávažnější bylo zejména napadení plísněmi, dřevokaznými houbami a hmyzem. Vrstvy polychromií i malby na obrazech byly ve značném rozsahu rozvolněné, případně již opadaly, části řezeb chyběly. Na dřevořezbu Boha Otce byly po odstranění nevhodných přemaleb doplněny (na základě průzkumů a archívních fotografií) chybějící paprsky a holubice Ducha Svatého. Následně v roce 2016 pokračovaly restaurátorské práce na ostatních polychromovaných dřevořezbách oltáře (svatostánek s atributy evangelistů a dekorativní štíty), dřevěném obložení menzy a poprsí kruchty, všech obrazech, jejich pevných rámových konstrukcích, cechovních lucernách i lavicích. - Pozemek s kaplí patří obci Křenov; obec v letech 2004 - 2017 zorganizovala opravu kaple s využitím dotací od Ministerstva kultury ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 49.68101°N, 16.62471°E

Komentáře

Žádné komentáře