4840 kaple Nejsvětější Trojice

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 38
Kód katastrálního území:
780316
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
19.10.1740 (posvěcení), opravena 1927
Poloha:
JV od vsi, na pahorku při cestě od Týniště

se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník měděnou. Dozděny jsou chybějící části zdiva. Má nová okna a dveře. Interiér je opraven a vymalován, má novou podlahu. Zařízená. Krypta pod podlahou kaple má nové omítky. Kolem je nově uděláno odvodnění. Odstraněna je část stromů a křoviny z okolí kaple. - Jednolodní barokní stavba na půdorysu širokého obdélníku s připojeným odsazeným téměř čtvercovým presbytářem. Kaple byla původně kryta šindelovou valbovou střechou se sanktusovou sloupkovou zvoničkou nad závěrem. K severní a jižní straně presbytáře jsou připojeny čtvercové přístavky sakristie a postranní kaple. Vstupní západní průčelí s obdélným portálem vchodu s kamenným ostěním s uchy a obdélným oknem se segmentovým záklenkem v ose nad ním. Nároží jsou opticky zvýrazněna mohutnými lizénami. Nad mohutnou profilovanou římsou je průčelí završeno monumentálním volutovým štítem s prohnutými postranními křídly a drobným, na koso postaveným čtvercovým okénkem v ose v členitém rámci s klenákem. Klenák je členěn lizénami, završen štítovým nástavcem v podobě vpadlého trojúhelníkového frontonu. Podélné stěny lodi i presbytáře jsou prolomeny po jednom obdélném, segmentem zakončeném okně. Vnější stěny kaple členěny mohutnými pilastry. Vnitřní prostor kaple plochostropý, krytý rovným stropem s fabionem. Triumfální oblouk, oddělující presbytář, je polokruhový, vynesený na pilířích s výraznými hlavicemi. Presbytář je zaklenut plackou, nabíhající na úseky říms s čabrakami. Klenba byla dříve zdobena štukovým zrcadlem. V lodi kostela byla umístěna dřevěná kruchta s balustrovým zábradlím, jejíž střed polokruhově vybíhal do prostoru. Okna se segmentovým záklenkem byla umístěna ve štukových, volutovitě se stáčejících rámcích. Vnitřní zařízení kaple tvořily původně tři oltáře. Oltář Srdce Ježíšova byl vysvěcen v roce 1922. Pod západní částí lodi se nachází krypta z roku 1882 se zbytky vyrabovaných rakví. - Kapli nechal vystavět v roce 1740 podle projektu neznámého architekta tehdejší držitel zdejšího panství Franz Ladislaus Josef Nesslinger ze Schelchengraben na nevýrazném pahorku při bývalé cestě od Týniště jihovýchodně od vsi. Dne 19.10.1740 poté proběhlo slavnostní posvěcení kaple. V roce 1882 byla pod kaplí vybudována hrobka šlechtického rodu Hetzelových obývajícího zdejší zámek. V roce 1927 byla kaple opravena. Po roce 1948 bylo vnitřní zařízení kaple zničeno a rozkradeno, kaple pak sloužila k ustájení dobytka. - Dne 15.5.2000 byla zdevastovaná kaple Nejsvětější Trojice zapsána na státní seznam kulturních památek. - Pozemek s kaplí patří obci Verušičky; obec v letech 2015 - 2022 zorganizovala opravu kaple s využitím dotací od Ministerstva kultury ČR. Kaple má sloužit jako výstavní a koncertní síň.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.139262°N, 13.178495°E

Komentáře

Žádné komentáře