← kaple (Libež) kaple sv. Blažeje (Lužice) →
6788 kaple Panny Marie Neposkvrněné

Polozřícené (známka 455) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 61
Kód katastrálního území:
684520
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1880 - jaro 1881
Poloha:
západněji položená z dvojice kaplí ve vsi

s úzkou věží

Zůstalo pouze obvodové zdivo (cca 6,5 x 10 m) do výše: přední stěna téměř do původní výše (cca 4,5 m), pravá stěna vpředu cca 1,7 m, levá stěna vpředu do cca 2,2 m. Vzadu zbořena až k zemi. Kaple je plná sutin. – Velkoryse pojatá kaple byla spíše malým kostelem. Jediná loď byla obdélná s trojboce zakončenou apsidou v závěru. V průčelí byl umístěn hlavní vchod se zdobeným portálem, zakončený lomeným obloukem a štukovým křížem. Nad ním byla umístěna velká rozeta. Po stranách lodi byla umístěna vysoká gotická okna, zdi doplňovaly vysoké opěráky přecházející v lizény a lizénové rámy. Střecha byla vysoká, pravděpodobně krytá břidlicí, opatřená čtverhrannou věří se zvonem. K nejcennějším částem inventáře patřil především novogotický hlavní oltář s obrazem svatého Jana Křtitele a na kůru umístěné varhany s třemi registry. Stěny byly zdobeny několika obrazy světců. Z vnitřního vybavení se nedochovalo zhola nic. - Obec Liščí byla již od svého vzniku farností příslušná k Sasku, církevní poplatky platila do Bischofswerdy. Roku 1630 byla přičleněna k farnosti (a později děkanátu) Lipová. Jak rostla velikost a význam obce, zatoužili její obyvatelé po vlastním svatostánku. Po skromné kapličce zasvěcené Panně Marii z roku 1826 si postavili v letech 1880 - 1881 druhou a podstatně větší kapli (malý kostelík), která měla aspirace stát se filiálním kostelem lipovské farnosti s pravidelnými nedělními bohoslužbami. Pro stavbu kaple byl vybrán pozemek za hřbitovem, který si obec Liščí postavila roku 1874. Ačkoliv je kaple někdy mylně označována jako hřbitovní, nebyla součástí obecního hřbitova a pouze na něj navazovala (zádušní mše v kapli pochopitelně slouženy byly). Jedním z hlavních donátorů stavby kaple byl starosta obce Johann Noack a jeho bratr August (mj. věnovali oltář, zvony a varhany se třemi registry), na stavbu však přispěli také další obyvatelé vsi. Základní kámen stavby byl položen roku 1880 a hned na jaře následujícího roku byla kaple slavnostně posvěcena litoměřickým biskupem Antonem Frindem (1823 - 1881), rodákem ze sousední Lipové. Kaple nebyla v následujících letech stavebně nijak upravována, postupně se ale rozšířilo její vybavení a na počátku 20. století do ní byla zavedena elektřina. Na kapli a celé obci Liščí se neblaze podepsala situace po 2. světové válce. Dříve jedna z nejbohatších vsí v okolí byla prakticky celá vysídlena a postupně došlo k demolici většiny staveb (do současnosti se zachovala pouhá pětina domů). Kaple spolu se hřbitovem sice přečkala demolice 50. a 60. let 20. století, nebyla však využívána a ani udržována. Značně poničená střecha se spolu s klenbou propadla v červenci 1993. Při tom se zbortila i část zdiva, které se od té doby pozvolna rozpadá. Zachovaná stojí velká část průčelí (ještě na počátku 21. století měla kaple osazené dveře) a pouze malé části bočních stěn, presbytář zcela zanikl. V 90. letech 20. století měla být kaple z popudu místního administrátora P. Václava Horniaka rekonstruována, s jeho odchodem z farnosti však snahy o obnovu utichly. - Pozemek s kaplí patří obci Lipová; obec plánuje na rok 2022 vykopání zdiva kaple ze suti a jeho zakonzervování, nepočítá s celkovou opravou kaple.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 51.030414°N, 14.353335°E

Komentáře

Žádné komentáře