6597 kaple sv. Jiljí

Poškozené (známka 233) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 45
Kód katastrálního území:
706922
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
polovina 14.století, přestavován ve 2. polovině 17. století a 1758
Poloha:
uprostřed vsi

s věží

V rekonstrukci; mimo přístavek u věže má má novou střechu. Přístavek má šindelovou střechu s malými dírami. Přezděna je velká část korunní římsy. Horní polovina věže má novou fasádu. Omítka je silně poškozená. Nově je snížen terén kolem kostela a uděláno odvodnění. - Jednolodní obdélná stavba s užším, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá šindelovou valbovou střechou. Při severní straně kostela stojí přistavěná hranolová barokní věž se zkosenými nárožími, krytá původně šindelovou, dnes plechovou cibulovou bání. První patro věže je prolomeno dvěma segmentovými okny, druhé patro je otevřeno do tří stran obdélnými, polokruhově zakončenými okny. V úrovni střechy kostela a pod bání je věž doplněna profilovanou římsou. Vstupní západní průčelí kostela s novějším obdélným portálem vchodu je završeno trojúhelníkovým štítem s malým kruhovým okénkem. Podélné stěny kostela jsou otevřeny obdélnými, polokruhově zakončenými okny, stejné okno se nachází v jižní boční stěně presbytáře. V severní podélné stěně lodi kostela je umístěn zazděný gotický hrotitý portál s profilovaným ostěním původního vchodu. Mezi severní stěnou lodi a věží je umístěna hranolová věžice schodiště se zkoseným nárožím a obdélným portálem. Pod levým oknem jižní stěny lodi je umístěn novodobý vchod s plechovými dveřmi. Vnější stěny kostela jsou členěny lizénovými rámci a profilovanou římsou pod střechou. Presbytář kostela je sklenut jedním polem křížové žebrové klenby a pětidílnou klenbou v závěru. Žebra klenby jsou hrušková, svorníky doplněny růžicemi a konzoly polokulové. Triumfální oblouk kostela je mírně lomený. Loď pak plochostropá. V západní části interiéru se nachází dřevěná kruchta s barokní zprohýbanou předprsní. Sakristie umístěná v přízemí věže je sklenuta valenou klenbou s výsečemi. Vnitřní zařízení kostela tvoří hlavní portálový, sloupový a pilastrový oltář z doby kolem roku 1650 se současným obrazem sv. Jiljí a s obrazem Madony s Ježíškem v nástavci. Nad brankami po stranách oltáře jsou dřevěné sochy biskupů z poloviny 18. století. Dále portálový oltář Zvěstování Panny Marie z doby kolem roku 1650 se sloupky obtočenými vinnou révou, s obrazem Zvěstování Panny Marie a obrazem klečícího Ježíška v nástavci se sochou sv. Michaela na vrcholu. Protější oltář obdobného typu z roku 1630 s obrazem Korunování Panny Marie s klečícím donátorem farářem Schramem, s obrazem sv. Františka, sv. Voršily, sv. Barbory a patrně sv. Anežky v nástavci. Na predele je nápis o donaci oltáře roku 1630. Dále portálový oltář Piety z doby kolem roku 1650 se sochou Piety z 19. století a s obrazem světce v nástavci. Některé části oltářů jsou dnes poškozeny. V kostele bývala také raně barokní šestiboká křtitelnice, trojboká barokní skříň varhan z poloviny 18. století. Pod kruchtou bývaly barokní, později přemalované obrazy sv. Martina a sv. Vendelína. - Původně gotický filiální kostel byl po třicetileté válce během 2. poloviny 17. století obnoven včetně vnitřního zařízení. Roku 1758 byl barokně přestavěn a rozšířen o novou věž. Po roce 1945 byl opuštěn a postupně zchátral. Vnitřní zařízení bylo vydrancováno a rozkradeno, část inventáře byla snad zachráněna převozem do depositáře. - Kaple je prohlášena kulturní památkou. - Pozemek s kaplí patří obci Pšov; v roce 2019 půjde na opravu vnitřních omítek a podlahy kaple a její odvodnění 700.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.017818°N, 13.206071°E

Komentáře

Žádné komentáře