7184 kostel Utrpení sv. Maří Magdalény

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 35
Kód katastrálního území:
607274
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
okolo 1260, opravován okolo 1400, 1500, 1770
Poloha:
na návsi

Má novou střechu, věž měděnou, loď šindelovou. Statika kostela byla opravena, ale ve zdivu zadní poloviny kostela se objevily nové praskliny; zdivo přístavku je podepřeno dřevěným břevnem. Fasáda je opravena. Opravena je klenba v sakristii a v presbytáři. Kolem kostela je snížen terén a nově je uděláno odvodnění. – Jednolodní kamenná stavba na obdélném půdorysu s mírně odsazeným, raně gotickým čtvercovým presbytářem, krytá šindelovou valbovou střechou. K severní stěně kostela je připojena obdélná sakristie ještě s románskými prvky, také krytá šindelovou valbovou střechou. Stěny sakristie jsou podepřeny mohutnými opěrnými pilíři. Z hlavního západního průčelí vystupuje představěná hranolová cihlová věž, zakončená oplechovanou jehlanovou střechou s křížem na vrcholu. Celková výška věže činí 30 metrů. V západním průčelí věže je umístěn obdélný portál hlavního vchodu s iluzívním ostěním v omítce a kruhovým v ose nad ním. Menší kruhová okénka jsou umístěna ve stejné výšce na bočních stěnách věže. Horní patro věže, oddělené dvojitou profilovanou římsou, je prolomeno na třech stranách úzkými, obdélnými, polokruhově zakončenými okny. Pod profilovanou korunní římsou jsou ve štítových nástavcích umístěny čtvercové věžní hodiny. V průčelí po stranách věže jsou prolomena úzká, obdélná, polokruhově zakončená okna. Podélné stěny kostela jsou prolomeny dvojicí původně hrotitých, během 18. století barokně rozšířených obdélných, polokruhově zakončených oken. V severozápadním průčelí lodi kostela je umístěn mírně hrotitý hmotný portál postranního vchodu s půlkruhovým vnitřním záklenkem, profilovaný hlubokým, pravoúhlým ústupkem. Stěny presbytáře jsou prolomeny obdélnými okny. Loď kostela je plochostropá, krytá původně rákosovým stropem. Triumfální oblouk je půlkruhový s hlubokým ústupkem.. Presbytář je zaklenut polem křížové klenby se čtyřmi masívními žebry. Sakristie je sklenuta hmotnou valenou klenbou s výsečemi. Vnitřní zařízení z 18. století tvořil původně nevelký sloupový portálový hlavní oltář z doby po roce 1700 s dodatečně umístěným obrazem Máří Magdalény od Karla Škréty. Na výstupech římsy oltáře bývaly umístěny barokní plastiky apoštolů sv. Petra a Pavla od místního sochaře. V nárožní lodi kostela po levé straně triumfálního oblouku stával pseudobarokní vyřezávaný boční oltář Panny Marie z 18. století s kopií obrazu Madony s dítětem podle italského barokního malíře Guida Reniho. Po pravé straně triumfálního oblouku stával pseudobarokní sochařský boční oltář Kalvárie z 1. poloviny 17. století v podobě jednoduché edikuly, na které bylo umístěno přemalované vyřezávané sousoší Kalvárie z 18. století. Na věži kostela se dochoval zvon z doby před rokem 1400. - Raně gotický farní kostel se hřbitovem byl vystavěn okolo roku 1260. Opravován okolo roku 1400. Okolo roku 1500 byla k severní stěně presbytáře přistavěna gotická obdélná sakristie, přístupná nově prolomeným sedlovým portálem vchodu. V roce 1770 byl kostel barokně upraven; tehdy byla prodloužena loď a nově zastropena. Okolo roku 1819 pracoval na novém vybavení interiéru sochař a malíř Karl Lorenz z Hroznětína. V roce 1868 byla střecha původní kostelní věže nově oplechována. V letech 1874 - 1875 byla před západním průčelím kostela vystavěna sedleckým stavitelem Karlem Piehlem nová věž. V roce 1898 postavil chebský varhanář Martin Zaus na kruchtě nové varhany. - Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být kostel udržován a postupně chátral. Dne 3. května 1958 byl zapsán na seznam kulturních památek. Během 2. poloviny 20. století bylo rozkradeno či poničeno vnitřní zařízení kostela. - Pozemek s kostelem patří církvi; o opravu kostela usiluje spolek "Kostel Bor". Církev má předběžnou dohodu s obcí Sadov na převod pozemku s kostelem do vlastnictví obce.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.26501°N, 12.935879°E

Komentáře

Žádné komentáře